Investīciju Riski

Tāpat kā jebkura investīciju iespēja, arī Viventor platformā izvietotie piedāvājumi ir pakļauti vairākiem riskiem. Riski un to potenciālās sekas var iespaidot investīciju performanci un radīt būtiskas novirzes no prognozētā ienesīguma, rezultējoties gan zaudējumos, gan peļņā. Investori uzņemas iespējamo zaudējumu risku, tāpēc Viventor iesaka rūpīgi izvērtēt visus saistītos riskus un potenciālos zaudējumus, ko tie var radīt.

Pirms investīciju uzsākšanas Viventor platformā, iesakām rūpīgi iepazīties ar zemāk aplūkotajiem riskiem. Saraksts nav pilnīgs un neietver visus riskus, kuri potenciāli var iespaidot investīciju performanci un atdevi.

Kredīta risks

Viventor platformā iespējams investēt vairākos aizdevumu veidos. Investīcijas atmaksa ir tieši atkarīga no konkrētā aizņēmēja atmaksas grafika un disciplīnas. Atsevišķi aizdevumi ir nodrošināti ar kustāmo vai nekustāmo aktīvu, Aizdevuma Izsniedzēja piedāvātu Atpirkuma Garantiju, vai kādu citu aizsardzības mehānismu, padarot parādu piedziņas mehānismu un atmaksas panākšanu salīdzinošāki vieglāku. Citos gadījumos aizdevumi nav nodrošināti, attiecīgi sevī ietverot augstāku atmaksas kavējumu un Kredīta risku.

Aizdevuma-vērtības proporcija (AVP) is būtisks faktors Kredīta Riska prognozēšanai. AVP attēlo izsniegtā aizdevuma attiecību pret tam piesaistīto nodrošinājumu.

Lai samazinātu Kredīta risku, iesakām investēt nodrošinātos aizdevumos, kā arī aizdevumos ar pēc iespējas zemāku AVP rādītāju.

Aizdevumu Izsniedzēja risks

Vivenor platformā pieejami aizdevumi no vairākiem Aizdevumu Izsniedzējiem. Ikviens Aizdevumu Izsniedzējs ir profesionāla aizdevumu iestāde, kurai pieejami visi nepieciešamie resursi un ir atbilstošas prasmes aizdevumu izsniegšanai, kā arī ir nodrošinātas visas nepieciešamās atļaujas aizdevumu izniegšanai savā darbības valstī.

Kā jebkurš uzņēmums, arī aizdevumu iestāde ir dibināta ar mērķi gūt peļņu. Neveiksmīgas darbības un mērķu sasniegšanas nespējas gadījumā Aizdevumu Izsniedzējs var pārtraukt savu darbību. 

Viventor iespēju robežās veic drošības pasākumus, lai izvairītos no šādiem gadījumiem. Pirms sadarbības uzsākšanas ar Aizdevumu Izsniedzēju, Viventor veic padziļinātu izpēti, rūpīgi analizējot finansiālo situāciju, juridisko situāciju, kā arī citus aspektus. Tāpat tiek veikts Aizdevumu Izsniedzēja pastāvīgs monitorings. Gadījumā, ja Aizdevumu Izniedzējs aptur darbību, Viventor sadarbojas ar nozīmēto maksātnespējas administrātoru, lai izbeigto visas teikošās saistības un atgūtu Viventor lietotāju ieguldītos līdzekļus.

Lai samazinātu Aizdevumu Izsniedzēja risku, iesakām diversificēt savu investīciju portfeli, ieguldot pēc iespējas vairāk dažādos Aizdevumu Izsniedzējos.

Platformas risks

Viventor ir nodrošinājis pietiekamu finansiālo un citu resursu apjomu, lai subsidētu kompānijas darbību līdz un zināmu laiku pēc prognozētā rentabilitātes sasniegšanas brīža.

Negaidītajā Viventor darbības apturēšanas gadījumā, Viventor plāns ir sadarboties ar nozīmēto maksātnespējas administratoru un darīt visu iespējamo, lai veiktu visu tekošo saistību un sadarbību veiksmīgu izbeigšanu. Tāpat, Viventor sadarbojas ar Sertificētu Audotiru Biroju, ik mēnesi nododot Auditoram glabāšanā platformas datu kopas kopiju.

Lai samazinātu Platformas risku, iesakām ieguldīt pēc iespējas vairāk dažādos instrumentos, kā arī citās savstarpējo aizdevumu platformās

Koncentrācijas risks

Būvējot investīciju portfeli, kas koncentrēts uz vienu investīciju instrumentu vai tipu, portfelis ir tieši atkarīgs no konkrētā instrumenta. Līdz ar to, vismazāka svārtībā konkrētā produkta rādītājos var būtiski ietekmēt visu portfeli.

Lai mazinātu koncentrācijas risku, iesakām diversificēt savu portfeli, ieguldot pēc iespējas vairāk dažādos investīciju instrumentos un aktīvu tipos. Viventor platformas ietvaros iesakām veidot investīciju portfeli, kas sastāv no dažādiem aizdevumu tipiem, kas izsniegti dažādās valstīs, un kurus izsnieguši dažādi Aizdevumu Izsniedzēji.

Valūtas risks

Visi Viventor platformā izvietotie kredīti ir izvietoti Euro valūtā. Gadījumā, ja investīcijām domātie līdzekļi sākotnēji pārskaitīti citā valūtā, savarīgi paturēt prātā iespējamās valūtas kursa svārstības. Šādas svārtības var rezultēties gan neprognozēti augstā peļņā, gan negaidīti lielos zaudējumos.

Lai samazinātu Valūtas riska potenciālo iespaidu, iesakām izmantot kādus no tirgū pieejamajiem rīkiem, kas ļauj pasargāties no konkrētā riska.

Likviditātes risks

Investīcijas atmaksas termiņš ir tieši atkarīgs no konkrētā aizņēmēja atmaksas disciplīnas, un tās iespāidā var mainīties un ieilgt uz nenoteiktu laika periodu, rezultētjoties samazinātā likviditātē.

Pirms investīcijas veikšnas, svarīgi izvērtēt spēju investīciju paturēt līdz prognozētajam beigu datumam, kā arī ilgāk par to.

Tirgus riski

Tirgus riski ir neprognozēti notikumi tirgus līmenī, kas potenciāli var iespaidot investīcijas vērtību, atdevi un atmaksu. Daži no Tirgus riskiem ir Markoekonomiskie riski, Politiskie riski, Juridiskie riski, Inflācijas risks, un citi.

Lai samazinātu Tirgus risku potenciālo ietekmi, iesakām veidot portfeli, kas sevī ietver investīcijas dažādās aktīvu klasēs, instrumentos un valstīs.